top of page

Regulamin GIMSTAR Akademii Gimnastyki i Tańca

 

I  Zasady ogólne i organizacyjne 

 1. Organizatorem zajęć sportowych jest GIMSTAR Akademia Dobrej Gimnastyki i Tańca, zwane w dalszej części regulaminu jako Organizator, działająca na terenie Chojeńskiego Klubu Sportowego (ChKS) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18.

 2. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów GIMSTAR Akademii Dobrej Gimnastyki i Tańca.

 3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim. Rodzic lub opiekun nie może przebywać na sali podczas zajęć, chyba że zezwoli na to instruktor lub pracownik Organizatora; powinien przebywać w wyznaczonym miejscu do zakończenia zajęć,
  nie zakłócając porządku.  

 4. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika (jeśli jest pełnoletni) lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka, a także wypełnienie karty zgłoszeniowej uczestnika zajęć, dostarczenie jej pracownikowi lub instruktorowi Organizatora i wniesienie opłaty za zajęcia zgodnie z aktualną ofertą.

 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień zapisanych w niniejszym regulaminie oraz innych przepisów porządkowych na terenie ośrodka ChKS. Uczestnik jest zobowiązany słuchać poleceń instruktorów oraz pracowników Organizatora, a także pracowników ochrony na terenie ośrodka, w którym odbywają się zajęcia. Niestosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy uczestników i brakiem zwrotu gotówki za opłacone zajęcia.

 6. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest karnet lub  kwit za jednorazowe zajęcia, które należy okazać przed wejściem na salę.

 7. Instruktorzy mają prawo nie wpuścić na zajęcia, jeśli uczestnik nie opłacił zajęć lub spóźnił się.

 8. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędnych do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy ustala Organizator. Akademia Dobrej Gimnastyki i Tańca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby uczestników i zwrotu pieniędzy. 

 9. Maksymalną liczbę uczestników zajęć grupowych określa Organizator. Zajęcia odbywają się w grupach, w których liczba uczestników jest ograniczona.

 10. Za ewentualne uszkodzenia sprzętu lub elementów wyposażenia sali, powstałe z winy uczestnika, odpowiada uczestnik zajęć/rodzic/prawny opiekun.

 11. Zabrania się przebywania na terenie ośrodka, w którym odbywają się zajęcia osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

 12. Na terenie ChKS obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 13. W przypadku rezygnacji z zajęć grupowych  pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

 14. Czas trwania i terminy zajęć określa Organizator.

 15. Z ważnych powodów Organizator ma prawo wyznaczyć inne terminy, czas i miejsce zajęć, o czym poinformuje uczestników za pomocą ogłoszeń i informacji przekazywanych elektronicznie na stronie internetowej lub na profilu facebook.pl,  lub drogą telefoniczną. W przypadku braku porozumienia odnośnie zmiany, Organizator może dokonać  zwrotu pieniędzy za opłacone zajęcia.

 16. Uczestnik ma obowiązek zmienić strój na zajęcia na strój sportowy (spodnie, koszulka, skarpetki) oraz obuwie na niebrudzące i nieniszczące parkietu. Uczestnicy ćwiczą boso.

 17. Organizator ma prawo wyprosić z zajęć osobę niestosującą się do poleceń instruktora/trenera lub zakłócającą porządek. Uczestnikowi nie przysługuje wtedy zwrot poniesionej opłaty za zajęcia.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej osoby do prowadzenia zajęć
  w przypadku choroby, niedyspozycji instruktora.

 19. Zabrania się nagrywania i fotografowania zajęć bez pozwolenia instruktora/trenera/  pracownika Organizator.

 20. Uczestnik zajęć/rodzic/prawny opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego/dziecka wizerunku na potrzeby promocji w zakresie publikacji zdjęć, nagrań
  i filmów z zajęć oraz imprez organizowanych przez Organizatora i patronów.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

II Opłaty za zajęcia

 1. Wysokość opłat za zajęcia reguluje aktualna oferta GIMSTAR Akademii Dobrej Gimnastyki i Tańca, dostępna na stronie internetowej lub u pracowników Organizatora.

 2. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry do dnia, w którym odbywają się zajęcia w danym miesiącu. W przypadku dołączenia w późniejszym czasie, pierwszego dnia, w którym uczestnik korzysta z zajęć.

 3. Opłaty regulujemy przed zajęciami w biurze lub wyznaczonym do tego miejscu, do rąk własnych pracownika Organizatora w formie gotówkowej w walucie polskiej. Opłaty za zajęcia dla grup zorganizowanych należy przelewać na konto nr 38 1090 2590 0000 0001 4380 8021.

 4. Uczestnik może zapłacić za jednorazowe zajęcia lub wykupić imienny karnet. Karnet obowiązuje na miesiąc od 1 dnia do ostatniego dnia miesiąca.

 5. Organizator nie zwraca poniesionej opłaty za zajęcia w przypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika w określonym terminie i grupie, a uczestnikowi nie przysługuje prawo do uczestniczenia w zajęciach w innej grupie lub w innym terminie.

 6. W przypadku długotrwałej choroby (minimum 14 dni) potwierdzonej zwolnieniem lekarskim decyzję o zwrocie poniesionej opłaty lub odrobienia zajęć w innym terminie podejmuje właściciel Akademii Dobrej Gimnastyki i Tańca. W tym celu należy niezwłocznie (2 dni przed zajęciami) poinformować właściciela telefonicznie. Inne przypadki losowe nie będą brane pod uwagę.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

 8. Oferta zniżek znajduje się na stronie Akademii Dobrej Gimnastyki i Tańca na Facebooku.

 

III Bezpieczeństwo podczas zajęć

 1. Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości, że Akademia Dobrej Gimnastyki
  i Tańca nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Organizatora.

 2. Organizator nie wymaga od uczestników zajęć zaświadczeń lekarskich, potwierdzających brak przeciwskazań do udziału w zajęciach. Pełnoletni uczestnik / rodzic lub opiekun prawny powinien we własnym zakresie wykonać badanie, aby zbadać swój / dziecka stan zdrowia
  i kondycji fizycznej i podjąć decyzję czy może brać udział w zajęciach, czy nie. Pełnoletni uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować pisemnie Organizatora
  o swoim stanie zdrowia. Pełnoletni uczestnik / rodzic lub opiekun prawny świadomy swojego stanu zdrowia w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.  

 3. Akademia Dobrej Gimnastyki i Tańca nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W przypadku rzeczy wartościowych niewielkich rozmiarów uczestnik może zabrać je ze sobą na salę i odłożyć w wyznaczonym do tego miejscu.

 4. Przebywanie na sali bez pozwolenia instruktora jest zabronione. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niezastosowanie się do poleceń instruktora lub pracownika Organizatora. Należy podporządkować się poleceniom instruktora podczas przebywania na sali.

 5. Na salę nie wnosimy jedzenia ani gorących napojów.

 6. Uczestnicy zajęć oraz osoby im towarzyszące mają obowiązek przestrzegania zasad BHP oraz przeciwpożarowych oraz dbać o czystość ośrodka.

bottom of page